Leverings- en betalingsvoorwaarden

Belangrijkste punten hieruit:

Leveringen en aanbiedingen geschieden onder de algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Algemene Bond van Natuursteenbewerkende bedrijven en Het Gilde Nederlandse Steenhouwers.

 • Alle aanbiedingen zijn tenzij bij opgaaf anders vermeld, niet langer dan 8 dagen na dato geldig en af werkplaats Susteren.
 • Alle goederen reizen, indien niet anders is overeengekomen, voor risico en rekening van afnemer.
 • Aanmerkingen op de kwaliteit van het materiaal en bewerking van de geleverde goederen, welke meer dan 8 dagen na levering door de leverancier wordt ontvangen, zijn nimmer geldig.
 • Indien niet terstond na ontvangst over de geleverde hoeveelheid wordt reclameert, zijn de hoeveelheden op de afleveringsbonnen e.d. vermeld als juist erkend.
 • Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, onverminderd het recht van de afnemer ingevolge de wet in geval van verborgen gebreken.
 • Marmer en graniet worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderde gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering kunnen geëist worden. Een afwijking van 2 mm positief als negatief van de dikte of van de vlakheid en/of  in de bewerking van de platen is in de bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en geeft geen reden tot enige klacht.
 • Lengtes boven de 200 cm in maatwerk zijn niet ten alle tijden te leveren uit een stuk, dit is afhankelijk van plaat lengtes, materiaal en natuurlijke kenmerken, het kan dus voorkomen dat het noodzakelijk is om op te delen!
 • Opmerking 2010 indien lengte boven de 200 cm in de aanwezige platen zit en klant deze het liefst uit een stuk wenst, zullen wij deze op verzoek ook uit een stuk maken, echter transportrisico/ breuk risico is ten alle tijden voor de afnemer/ koper/ klant.
 • Bij composieten van Silestone®/Unistone zijn lengtes tot 250 cm mogelijk, afhankelijk van breedte en gewicht kan het ondanks beschikbaarheid noodzakelijk zijn om lengte op te delen.
 • Marmer & graniet welke door koper/klant worden aangeleverd voor verwerking, worden ten alle tijden voor risico van klant/koper verwerkt, daar Weinheimer natuursteen materiaal niet heeft ingekocht kan men hen nimmer aanspreken op kwaliteit van het materiaal of de bewerkingen hiervan, daar dit ten alle tijden nauw samenhangt risico van verwerken en eind resultaat van aangeleverde materialen ligt ten alle tijden geheel bij klant/koper en nimmer bij Weinheimer natuursteen. Werkzaamheden verrichten aan reeds gemonteerde natuursteen zijn de risico’s van de te verrichten werkzaamheden ten alle tijden voor risico van opdrachtgever.
 • De koper ook degene die de materialen in de bedrijfshal van Weinheimer natuursteen zelf komt bekijken of uitzoeken, is volledig verantwoordelijk voor het gekozen type product. Eventuele inlichtingen door Weinheimer natuursteen gegeven kunnen geen grotere draagwijdte hebben dan een zuivere inlichting en verbinden Weinheimer natuursteen tot niets. Weinheimer natuursteen is evenmin aansprakelijk voor de keuze door de koper van een niet-aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van een gekocht materiaal. De klant beslist volstrekt autonoom welke product en welke afwerking hij ervan wenst zonder dat Weinheimer natuursteen daar ook maar op een of andere manier verantwoordelijk voor kan worden gesteld.
 • Levertijd(en) zijn nooit bindend, tenzij daaromtrent een bijzondere overeenkomst is gesloten.
 • Monsters van natuursteen & Silestone/Unistone moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
 • Vakkundig in het geleverde aangebrachte lijm-, kram-, of sloopwerk geldt niet als ondeugdelijke levering indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt. Weinheimer natuursteen is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door aangebrachte lijm-, kram-, of sloopwerk.
 • De eigendom van de geleverde goederen blijft aan de leverancier voorbehouden tot het ter zake van de levering verschuldigde geheel is voldaan.
 • De goederen tot een order totaal van € 230,00 dienen a contant, middels pin of creditcard voldaan te worden. Indien een factuur gewenst bij een order totaal lager dan € 230,00 worden € 6,81 administratiekosten in rekening gebracht, Weinheimer natuursteen kan voorschotten tot ten hoogste 80% van de aanneemsom eisen.
 • Op orders boven de € 230,00 zal ten alle tijden een aanbetaling gefactureerd worden door Weinheimer natuursteen.

Leverings- en betalingsvoorwaarden Grafmonument/Urngedenkteken:

 • Aanbetaling ad 30% van opdracht incl. btw op rek. nr. NL97RABO0105434205 bij opdracht.
 • 70% van opdracht incl. btw binnen 14 dagen na oplevering/plaatsing grafmonument.

Leverings- en betalingsvoorwaarden verwijdering/herplaatsing van grafmonument:

 • Kosten verwijderen worden gefactureerd ci 1,5/2 ww. na verwijdering incl. btw.
 • Overige kosten worden gefactureerd na herplaatsen monument, betaling binnen 14 dagen.

Leverings- en betalingsvoorwaarden bouw/interieur opdrachten:

 • Orders tot een ordertotaal ad € 230,00 a contant of per pin bij afhalen orders te Susteren
 • Orders v.a. € 230,00 -> 30% van opdracht op rek. nr. NL97RABO0105434205 bij opdracht
 • 70% van opdracht incl. btw binnen 14 dagen na levering/afhalen order, netto incl. btw.

Aanbetaling per bank graag op rek. nr. NL97RABO0105434205 Weinheimer Stone
Weinheimer natuursteen KvK 13034666 BTW nr. NL 802720900B01 Nederland
Weinheimer naturstein H.w.K. Aachen 34044404 Mwst DE 116/5930/0752 Duitsland
St. M.&V.O. Weinheimer KvK 14115645 Nederland

Indien de afnemer een factuur ontvangt dient deze netto binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een van onze bankrekeningen. Weinheimer & Zn. V.o.f. is aangesloten bij N.V. Interpolis Kredietverzekeringen nr. 100159800, bij incasso worden kosten en de wettelijke rente in rekening gebracht.

Facturen dienen bij voorkeur op de volgende bankrekeningen voldaan te worden:

 • Rabobank Westelijke Mijnstreek IBAN NL71RABO0150297173
 • Rabobank Westelijke Mijnstreek IBAN NL69RABO0150233965
 • Girorekening IBAN NL11INGB0005427748

Voor leveringen buiten EU–landen kunnen de leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden geheel vrijblijvend worden opgevraagd tevens zijn deze ook gedeponeerd bij de KvK onder nummer 13034666.


Download hier de Leverings- en betalingsvoorwaarden in PDF formaat
Download hier het Privacy beleid Weinheimer natuursteen® & urngedenkteken.com®